Zdravá Vysočina, o.s. se zabývá nejrůznějšími aktivitami a činnostmi v oblasti prevence nejrůznější nemocí, poruch a úrazů vč. prevence závislostí, podporou a ochranou zdraví. Jedná se zejména o realizaci různých projektů, Dnů zdraví, Dnů prevence úrazů, besed a přednášek, vyšetřování zdravotního stavu, osvětovou a ediční činnost a propagaci zdravého životního stylu. Bližší popis činností je uveden ve stanovách, jejichž část naleznete v sekci „Kdo jsme a čím se zabýváme“ a v sekci "Nabídka služeb, akcí a činností". Pod jednotlivými odkazy na této stránce najdete podrobnější informace o dosavadní realizaci některých konkrétních projektů a aktivit. Na vybrané fotografie z některých akcí se můžete podívat přes odkaz „foto“ a nebo přímo v sekci „Fotogalerie“.

Dny zdraví se zdravotní pojišťovnou METAL-ALIANCE

V roce 2010 proběhlo na Vysočině ve čtyřech městech celkem sedm Dnů zdraví, které organizovala zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE. Obsahem těchto Dnů zdraví bylo vyšetřování hladiny cholesterolu a glykemie z kapky krve, měření krevního tlaku, BMI a % tělesného tuku. Součástí všech akcí bylo také lékařské vyhodnocení výsledků a poradenské a konzultační služby pro vyšetřené osoby a ostatní návštěvníky. Během všech akcí bylo vyšetřeno více než 500 osob. Příchozí si také mohli odnést spoustu poučných zdravotně výchovných materiálů a děti pak mnohé zajímavé výchovné materiály, jako např. omalovánky, rozvrhy hodin apod. Velké poděkování patří zdravotní pojišťovně METAL-ALIANCE, která všechny akce perfektně zorganizovala a finančně zajistila.

Foto: ZDE


Dny zdraví s VZP ČR v kraji Vysočina

Občanské sdružení Zdravá Vysočina, o.s. realizovalo v průběhu roku 2008 celkem 20 akcí pod názvem „Den zdraví s VZP ČR“, které se uskutečnily v 18 různých městech či obcích v kraji Vysočina.
Na těchto „Dnech zdraví s VZP ČR“ bylo celkem vyšetřeno více než tři tisíce klientů této zdravotní pojišťovny. Celkem bylo provedeno téměř 15 tisíc různých vyšetření zdravotního stavu. Občanské sdružení Zdravá Vysočina, o.s. zajišťovala i odbornou část těchto akcí – zejména vyšetření cholesterolu, glykémie, triglyceridů v krvi, měření krevního tlaku, měření váhy a výšky s výpočtem Body Mass indexu, spirometrické vyšetření, měření % tělesného tuku a tělesné hmoty a Ruffierova zkouška tělesné zdatnosti, stanovení rizika ICHS, poradenské a konzultační služby. Každá akce byla zajištěna týmem lékařů, erudovaných lékařů a  zdravotních sester, případně kvalifikovaných studentek středních a vyšších zdravotnických škol.
Součástí akcí byly doprovodné programy pro děti i dospělé. Při každé akci probíhala ukázka i nabídka zdravotně – výchovných materiálů a při každé akci měli klienti VZP ČR, kteří si nechali vyšetřit svůj zdravotní stav, možnost vylosovat si zajímavé ceny.
Dny zdraví s VZP ČR probíhaly ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, příslušnými městskými či obecními úřady, Střední zdravotnickou školou a VOŠ zdravotnickou Jihlava, VOŠ a SOŠ FARMEKO v Jihlavě a mnohými dalšími institucemi. Mediálními partnery těchto akcí byly Jihlavské listy a Rádio Region Český rozhlas.

Foto: ZDE

Dny zdraví s VZP ČR v Olomouckém kraji

Občanské sdružení Zdravá Vysočina, o.s. se v roce 2008 významně podílelo na realizaci „Dnů zdraví s VZP ČR“ v Olomouckém kraji. Hlavním poskytovatelem těchto akcí byla firma Virklis a.s.
Občanské sdružení Zdravá Vysočina, o.s. zajišťovala odbornou část těchto akcí, zejména vyšetření cholesterolu, glykémie, triglyceridů v krvi, měření krevního tlaku, měření váhy a výšky s výpočtem Body Mass indexu, stanovení rizika ICHS, poradenské a konzultační služby. Na těchto „Dnech zdraví s VZP ČR“ bylo celkem vyšetřeno více než 1.100 osob a bylo provedeno téměř 5 tisíc různých vyšetření zdravotního stavu.


Foto: ZDE

Globální týden bezpečnosti

Zdravá Vysočina, o.s. realizuje různé akce se zaměřením na prevenci nemocí a úrazů a na zdravý životní styl. K významným akcí patří i aktivity zabývající se především prevencí úrazů pro děti základních škol. Každoročně si ve druhé polovině dubna veřejnost připomíná tzv. „Globální týden bezpečnosti silničního provozu“.

Občanské sdružení Zdravá vysočina, o.s. uspořádala v letech 2008 a 2009 v odpoledních hodinách za významné pomoci partnerů pro děti navštěvující školní družiny (tj. zejména děti 1. – 3. ročníků), jejich vychovatele, učitele a rodiče akce, kterých se zúčastnilo více než tisíc dětí.

Hlavním cílem a záměrem těchto akcí bylo seznámit děti se s pravidly silničního provozu formou různých úkolů a soutěží, seznámit je s riziky a prevencí dětských úrazů zábavnou formou, nácviky chování a dovedností a seznámit je se s povinnou výbavou na kolo včetně ochranných pomůcek. Součástí akcí byly i jízdy zručnosti na kole a koloběžkách, nácvik chůze na chůdách, malování návrhů přileb a ukázky a nácviky poskytování 1. pomoci.

Foto: ZDE

Projekt „Stravujme se správně“

Projekt „Stravujme se správně“ je projektem, které občanské sdružení Zdravá Vysočina, o.s. realizovalo za finanční podpory Fondu Vysočiny na vybraných základních školách v kraji Vysočina. Byl určen především pro žáky 6. – 8. ročníků, do kterého se zapojilo více než 500 dětí ze šesti ZŠ.

Stravovací návyky, které se děti a mládež naučí jsou velmi důležité a většinou přetrvávají až do dospělosti. Proto hlavním cílem projektu je soustředit se na nejčastější chyby ve stravování a snažit se žákům vysvětlit správné zásady zdravého stravování. Dále také poskytnout dospívajícím dostatek informací o rizicích obezity, o poruchách příjmu potravy (anorexie a bulimie). Na závěr šestidílného cyklu pak zapojit mládež do ukázek přípravy zdravých jídel vč. ochutnávek a správného stolování. Součástí projektu byla též dotazníková studie, jejímž hlavním cílem bylo zjistit stravovací návyky a způsoby ve stravování u mládeže vč. zmapování úrovně školního stravování vč. oblíbenosti pokrmů ve školních jídelnách a bufetech. (viz odkaz na dotazníkovou studii)

Základem projektu je realizace cyklu 5-6 besed a setkání s žáky ZŠ s tématy: zásady zdravé výživy; prevence obezity; reklama; anorexie a bulimie; praktické ukázky zdravého vaření a stolování s ochutnávkou. Součástí byla i soutěž žáků o nejlepší reklamu na zdravou výživu či zdravé jídlo a soutěž o nejlepší antireklamu na nezdravou výživu či nezdravé jídlo spojená se zdravou odměnou pro nejúspěšnější žáky. V rámci projektu byly vydány zdravotně výchovné materiály – čtyři různé záložky do knih v celkovém nákladu 8 tisíc kusů.

Foto: ZDE

Výsledky dotazníkové studie: ZDE

Besedy a přednášky

Občanské sdružení Zdravá Vysočina, o.s. zajišťuje široké spektrum besed a přednášek. Nabízí je různým věkovým, profesním i specifickým skupinám osob. Besedy i přednášky jsou určeny zejména pro širokou veřejnost, žáky a studenty všech typů škol (tj. mateřské, základní, střední i vyšší školy), učitele, seniory, zaměstnance firem apod. Besedy a přednášky jsou zajišťovány erudovanými a zkušenými odborníky.

Na tématu, obsahu i časovém rozsahu je možno se vždy domluvit – základními témata jsou:

    1. Zdravý životní styl, rizika nemocí
    2. Osobní hygiena a prevence nemocí
    3. Zásady zdravé výživy, pyramida zdravé výživy
    4. Poruchy příjmu potravy – anorexie, bulimie, obezita
    5. Závislosti (drogy, kouření, alkohol), jejich rizika a prevence
    6. Souvislosti mezi drogami a sexuálně přenosnými chorobami
    7. Sexuálně rizikové chování, HIV/AIDS, pohlavní nákazy
    8. Prevence HIV/AIDS a sexuálně přenosných nákaz
    9. Které infekce nám hrozí, jejich prevence, očkování
    10. Úrazy, jejich rizika a prevence
    11. Úrazy v dopravě a jejich prevence
    12. Jak se vyhnout zbytečným úrazům, prevence dětských úrazů
    13. První pomoc – zásady, nácviky poskytování

Občanské sdružení Zdravá Vysočina, o.s. již realizovalo desítky různých besed a přednášek, jejich atmosféru přibližuje několik fotografií.

Foto: ZDE

Vyšetřování zdravotního stavu

Občanské sdružení Zdravá Vysočina, o.s. disponuje externími odbornými pracovníky k vyšetřování a měření některých zdravotních ukazatelů a hodnot, které jsou pro zdraví a prevenci nemocí – zejména ischemickou chorobu srdeční, hypertenzi, cukrovku apod. velmi důležité. Každý člověk by měl znát alespoň hodnoty svého krevního tlaku, BMI a cholesterolu.


Občanské sdružení Zdravá Vysočina, o.s. zajišťuje:
    - vyšetření hladiny cholesterolu, triglyceridů a cukru rychlou a bezbolestnou metodou z kapky krve
    - měření krevního tlaku
    - měření váhy a výšky s výpočtem tzv. Body Mass indexu (BMI)
    - měření % tělesného tuku a tělesné hmoty
    - Ruffierovu zkouška tělesné zdatnosti.

Na základě získaných výsledků může být provedeno stanovení rizika ICHS a následné poradenské a konzultační služby.

Místo a rozsah vyšetření je možno individuálně dohodnout, vyšetření větší skupiny osob (např. zaměstnanců firmy apod.) může být – samozřejmě při zajištění všech nezbytných hygienicko-epidemiologických podmínek – provedeno přímo ve vyhrazeném prostoru v dané firmě. Vyšetření jedné osoby trvá zhruba 5 – 20 minut podle zvoleného rozsahu.

Foto: ZDE  

zpět na hlavní stránku