Zdravá Vysočina, o.s. je občanským sdružením, tj. nestátní neziskovou organizací, které bylo založeno v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

Registrováno bylo Ministerstvem vnitra dne 28.2.2008, současně byly schváleny stanovy.

Zdravá Vysočina, o.s. se zabývá především aktivitami a činnostmi z oblasti prevence nejrůznější nemocí, poruch a úrazů, podporou a ochranou zdraví. Stěžejní náplní jsou např. Dny zdraví, Dny prevence úrazů, besedy a přednášky, vyšetřování zdravotního stavu, osvětová a ediční činnost.

Podrobnější informace o činnostech občanského sdružení jsou uvedeny ve stanovách. Jejich část, kde je mj. uveden předmět činnosti, uvádíme níže. konkrétní informace o realizovaných projektech a akcích naleznete v sekcích „Akce“ a „Fotogalerie“.


Část stanov občanského sdružení Zdravá Vysočina, o.s. (dále jen Sdružení):


Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Sdružení je právnickou osobou.

Cílem, posláním a předmětem činnosti sdružení je:
 
a. podpora a ochrana zdraví
b. hodnocení, prevence a případné řešení zdravotních rizik
c.
prevence neinfekčních i infekčních nemocí, úrazů a poruch zdraví, omezování faktorů vzniku onemocnění
d.
výchova a osvěta, výchovně-vzdělávací činnost a ediční činnost v oblasti zdravého životního stylu, podpory a ochrany zdraví, prevence nemocí vč. úrazů a poruch zdraví a v oblasti environmentální
e.
poradenská a konzultační činnost v podpoře a ochraně zdraví, prevenci nemocí a v souvisejících oblastech vč. oblasti environmentální
f.
organizování odborných seminářů, školení, kurzů a besed, zajišťování přednáškové a lektorské činnosti
g. analýza a hodnocení zdravotního stavu, tvorba tzv. „profilů zdraví a životního prostředí“
h.
minimalizace následků nemocí a úrazů, působení na změny chování ve prospěch zdravého životního stylu a snižování škodlivých návyků
i.
minimalizace sociálního vyloučení osob způsobeného následky nezdravého životního stylu a následky akutních, chronických a trvalých poškození zdraví
j.
prevence a případné řešení zdravotních a sociálních dopadů z nezdravého a nevhodného životního stylu a v důsledků nemocí
k. organizování a realizace volnočasových aktivit a propagace účelného trávení volného času.

Sdružení spolupracuje při realizaci svých cílů s právnickými a fyzickými osobami, zejména pak se Státním zdravotním ústavem, zdravotními ústavy, hygienickými stanicemi, obcemi, městy a kraji.

zpět na hlavní stránku